sunnuntai 9. syyskuuta 2018

Jumalauskon yhteys selkeään minäkäsitykseen

Nykytutkimus on osoittanut, että ihmismielelle on luontaista uskoa jumaliin ja erilaisiin henkiolentoihin. Lajinkehityksen myötä on muodostunut useita psykologisia mekanismeja, jotka saavat meidät helposti näkemään esimerkiksi inhimillisiä tarkoitusperiä ja merkityksiä luonnonilmiöissä. Kun tärkeänä juhlapäivänä on koko vuoden pahin rajuilma, mieleen hiipii helposti ajatus, että koko maailma on itseä vastaan. Puun kaatuminen auton viereen saattaa tuntua enteeltä. Tällaisista intuitioista on verrattain lyhyt matka uskomukseen, että luonnonilmiöiden takana on älyllinen toimija, jolla on tietoisia tarkoitusperiä. Tarkoitusperien ja toimijan luonteen ymmärtäminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään vaan edellyttää ajatustyötä. Ihmismieli havaitsee kyllä luonnostaan maailmassa yliluonnollisten voimien vaikutusta, mutta näiden luontaisten intuitioiden kehittyminen uskonnollisiksi opeiksi edellyttää järkeilyä. Vastaavasti luontaisten intuitioiden kumoaminen – siis epäusko – vaatii tietoista pohdintaa.[1]

Uskonnolliset uskomukset ovat usein keskeinen osa ihmisen minäkäsitystä. Tästä syystä tutkijat Michael B. Kitchens ja Russell E. Phillips III olettavat, että minäkäsityksen selkeys ja jumalakäsityksen selkeys ovat yhteydessä; jos henkilöllä on selkeä käsitys itsestään, on hänellä yleensä myös selkeä käsitys jumalasta. Tutkijat testasivat oletustaan kysymällä joukolta yhdysvaltalaisia Internetin käyttäjiä kysymyksiä, jotka mittaavat joko minäkäsityksen selkeyttä tai uskoa maailmankaikkeutta hallitsevaan jumalaan. Muuttujien välinen yhteys oli U:n muotoinen siten, että minäkäsityksen selkeys oli yhteydessä sekä vahvaan jumalauskoon että vahvaan epäuskoon. Oma minäkäsitys oli keskimäärin epäselvin niillä, jotka sijoittuivat näiden kahden ääripään väliin – siis niillä, joilla ei ollut selvää mielipidettä jumalasta.

Tutkijoiden oletus sai siis empiiristä tukea. Luontaisten uskonnollisten intuitioiden muotoutuminen joko tietoiseksi jumalauskoksi tai epäuskoksi edellyttää ajatustyötä. Uskonnollisten uskomusten parissa tehty ajatustyö heijastuu myös minäkäsitysten jäsentyneisyyteen siten, että selkeä uskonnollinen tai uskonnoton vakaumus on yhteydessä keskimääräistä selkeämpään minäkäsitykseen.

Kitchens, M. B., & Phillips, R. E., III (2018). A Curvilinear Relationship Between Clear Beliefs About God and Self-Concept Clarity. Psychology of Religion and Spirituality
[1] Jumalauskon luontaisuus ei tietenkään ole osoitus jumalien olemassaolosta. Ihmismielen taipumus havaita maailmassa jumalan vaikutusta kertoo kyllä jotain ihmismielestä, mutta jumalan olemassaoloa (tai olemattomuutta) se ei vielä todista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti